Externe vertrouwenspersoon BUN niet gecertificeerd

Rob Hogendoorn
Written by Rob Hogendoorn

5 minuten

Chiene Hulst, de onlangs door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) benoemde externe vertrouwenspersoon, was—in strijd met haar eigen beweringen—bij de bekendmaking daarvan niet geregistreerd als externe vertrouwenspersoon. Ook was ze niet gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). Hulsts naam ontbrak in het openbare LVV-register van externe vertrouwenspersonen. Bovendien is haar certificering als vertrouwenspersoon door Certification & Registration of Professionals (CRP) dat de LVV-certificering verzorgt, geschorst. Dit betekent dat Hulst tijdelijk niet aan alle voor certificering gestelde eisen voldoet. LVV-vertrouwenspersonen mogen zichzelf in zo’n geval niet als ‘geregistreerd’ of ‘gecertificeerd’ voordoen. Hulst wijt het aan administratieve fouten, maar de LVV weerspreekt dit. Eén van Hulsts taken is het ‘geanonimiseerd’ rapporteren van meldingen over seksueel misbruik aan de BUN. Het is niet duidelijk welke inhoudelijke informatie daarover zij als vertrouwenspersoon met het bestuur en de leden zal delen. 

Benoeming

Chiene Hulst (1964) werd op 22 oktober 2016 door de ledenvergadering van de BUN benoemd als extern vertrouwenspersoon. Volgens de unie is zij ‘aanspreekbaar voor iedereen die in een boeddhistische context te maken krijgt met seksueel misbruik en met zijn of haar probleem niet terecht kan bij de betreffende organisatie.’

Hulst is geen boeddhist. In een nieuwsbericht van de BUN merkt BUN-voorzitter Michael Ritman op dat zij ‘affiniteit met en kennis van het boeddhisme’ heeft, maar dit niet praktiseert.

De unie maakte Hulsts aanstelling als externe vertrouwenspersoon bekend via een bericht in het Boeddhistisch Dagblad. Redacteur Joop Hoek nam alle door de BUN en Chiene Hulst verstrekte informatie woordelijk over, zonder de feitelijke juistheid daarvan te toetsen. De BUN, op haar beurt, verwijst in haar nieuwsrubriek ‘voor het volledige bericht’ naar Hoeks ‘verslaggeving’.

Niet geregistreerd

De huidige benoeming van externe vertrouwenspersoon Chiene Hulst (1964) vloeit voort uit het voornemen van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) deze functie in te stellen als verlengstuk van het onafhankelijke Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG).

De BUN kondigde eerder aan een instantie te zullen creëren die ‘boven en buiten’ de partijen staat, en die aan Meldpunt BG zou worden ‘gekoppeld’ dat melders zou doorverwijzen. Het Meldpunt BG wees deze rol toen zonder omhaal af.
Op 30 juni 2016 startte de unie een sollicitatieprocedure voor twee externe vertrouwenspersonen—’een man en een vrouw’—die moesten zijn aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV). De BUN-ledenvergadering ging op 22 oktober 2016 over tot de benoeming van Chiene Hulst.

Via het webformulier van de LVV kan eenvoudig worden vastgesteld of een persoon is geregistreerd als externe vertrouwenspersoon. Toen haar benoeming bekend werd gemaakt, ontbrak Hulsts naam in dat register. Desgevraagd bevestigde de LVV dat Hulst wel lid is, maar niet was geregistreerd als extern vertrouwenspersoon. Hulst wijt dit aan ‘een fout in de database.’

Volgens de LVV is daarvan geen sprake: Hulst heeft zelf nagelaten zich als ‘externe vertrouwenspersoon’ te registreren. Na vragen van Openboeddhisme.nl had deze registratie alsnog plaats.

Niet gecertificeerd

De vereniging LVV laat de certificering van haar leden over aan CRP. Via het CRP-beroepsregister kan worden nagegaan of een LVV-vertrouwenspersoon daadwerkelijk gecertificeerd is. Chiene Hulst staat in dit register vermeld met de status ‘suspended‘ (vastgesteld: 27 oktober 2016). Dit betekent: ‘certificaat is geschorst, persoon voldoet tijdelijk niet aan alle eisen.’

Desgevraagd verklaart Hulst dat deze schorsing gevolg is van ‘administratieve problemen’ bij het CRP. Zij stelt dat het BUN-bestuur hiervan op de hoogte was. Volgens haar werken het CRP en de LVV aan een ‘overgangsregeling’ die dit probleem moet oplossen. Haar bewering is echter feitelijk onjuist. Volgens de LVV heeft CRP vertrouwenspersonen een tijdelijk certificaat verstrekt, dat zij op eigen initiatief moesten vernieuwen: Hulst heeft ook dit nagelaten.

Toch vermeldde Hulsts profiel bij Externevertrouwenspersonen.nl bij de bekendmaking van haar benoeming dat zij als externe vertrouwenspersoon ‘LVV-geregistreerd’ is, en ‘gecertificeerd’ is door de LVV. Ten onrechte, en in strijd met de regels van de LVV.

Externevertrouwenspersonen.nl

Hulsts opgegeven taken en bevoegdheden als vertrouwenspersoon en het benoemingsvoorstel aan de BUN-leden zijn voorzien van het logo Externevertrouwenspersonen.nl. Tussen deze organisatie en de LVV bestaat geen enkele relatie. De LVV registreert of certificeert alleen natuurlijk personen, geen instellingen.

De domeinaam en handelsnaam Externevertrouwenspersonen.nl zijn eigendom van de eenmanszaak Petra van der Cammen Advies. Het betreft dus een commercieel samenwerkingsverband tussen een kleine groep vertrouwenspersonen.

Behalve Hulst is ook een andere medewerkster van Externevertrouwenspersonen.nl op dit ogenblik—in strijd met de beweringen op de site—niet geregistreerd of gecertificeerd.

Naast haar bezigheden bij Externevertrouwenspersonen.nl is Hulst werkzaam als coach en externe vertrouwenspersoon bij het bedrijf InnerMatch in Zutphen.

Meldpuntbg.nl

De boeddhistische gemeenschap kent al een Meldpunt Seksueel Misbruik Boeddhistische Gemeenschap (Meldpunt BG). De aanzet hiertoe werd gegeven door The Buddharama Temple in Waalwijk, na de verslaggeving van het NOS Achtuurjournaal en Openboeddhisme.nl over het decennialang volgehouden seksueel misbruik door de Thaise leraar Mettavihari.

Op 25 april 2016 maakte Meldpunt BG bekend dat het in de eerste vijf maanden na de opening zes meldingen over seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag door boeddhistische geestelijken had ontvangen.

Het meldpunt merkte daarbij op: ‘Gezien het kleine aantal meldingen kunnen we inhoudelijk niets naar buiten brengen over de meldingen. De informatie is dan te gemakkelijk naar individuele melders te herleiden en wij zouden hun anonimiteit dan niet kunnen garanderen.’

‘Naast en aanvullend’

Uit de informatie die tijdens de BUN-ledenvergadering op 22 oktober 2016 is gepresenteerd, wordt duidelijk dat de unie de externe vertrouwenspersoon als nog steeds als ‘naast en aanvullend op het Meldpunt BG’ ziet.

Toen de BUN de te benoemen eigen vertrouwenspersonen voorjaar 2016 als verlengstuk van Meldpunt BG presenteerde, wees directeur Arda Gerkens (Eerste Kamer, SP) deze rol resoluut af. Gerkens onderstreepte nadrukkelijk het onafhankelijke karakter van de hulpverlening door Meldpunt BG.

Hoewel de BUN (eenmalig) en The Buddharama Temple (jaarlijks) het meldpunt met een donatie steunen, is de stichting die Meldpunt BG huisvest, onafhankelijk. De professionele krachten die bij het meldpunt werken, hebben geen financiële of commerciële banden met de boeddhistische gemeenschap of de BUN.

Vertrouwenspersoon Hulst, echter, wordt door de BUN betaald. Zij sloot daartoe volgens opgave van de BUN een overeenkomst met een looptijd van een jaar, welke voorziet in een vast jaarbedrag als basis en de vergoeding van een uurtarief.

Geen antwoord

Chiene Hulst geeft geen antwoord op vragen naar haar bekendheid of banden met de boeddhistische gemeenschap of haar ervaring met seksueel misbruik in religieuze kring. Ook gaat zij niet in op vragen over haar kennis van seksueel misbruik door geestelijk leiders van bij de BUN aangesloten leden.

Hulst volstaat ermee op te merken dat deze onderwerpen tijdens haar sollicitatieprocedure ‘naar tevredenheid’ zijn besproken: ‘Ik onthoud mij echter van het informeren van derden over hetgeen in deze sollicitatiegesprekken is besproken’, aldus Hulst.

‘Rapportage’

Uit de door de BUN verstrekte informatie wordt duidelijk dat vertrouwenspersoon Hulst behalve ‘signalering’ ook ‘rapportage’ tot taak heeft.

Hiertoe behoort volgens de unie niet alleen het registreren van meldingen en klachten en de wijze waarop deze zijn afgehandeld, maar ook en het geanonimiseerd aanbieden van deze gegevens aan het bestuur en de leden van de BUN.

Dit contrasteert met het standpunt van Meldpunt BG, dat inziet hoe klein boeddhistische gemeenschappen zijn. Om die reden brengt Meldpunt BG over meldingen van seksueel misbruik door boeddhistische plegers helemaal niets inhoudelijks naar buiten, ook niet tegenover de leden en het bestuur van de BUN.

Vertrouwelijkheid

In de ‘taken en bevoegdheden’ van de vertrouwenspersoon van de BUN is evenwel sprake van het ‘geanonimiseerd’ doorgeven van gegevens.

Daarmee sluit de BUN—in tegenstelling tot Meldpunt BG—dus niet uit dat haar eigen vertrouwenspersoon het bestuur en de leden—onbedoeld—wél tot melders, plegers of gemeenschappen te herleiden gegevens verstrekt.

De informatie die de BUN hierover verstrekt, maakt niet duidelijk hoe Hulst—die zelf geen lid is van de boeddhistische gemeenschap en deze dus niet van binnenuit kent—anders dan Meldpunt BG wél kan voorkomen dat de naam van personen of gemeenschappen via haar rapportages uitlekt.

Hulst erkent dat de vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht ‘tot de essentie van de functie van (externe) vertrouwenspersoon horen’. Zij stelt ook dat deze alleen kunnen worden opgeheven door schriftelijke toestemming van de melder. Volgens haar geldt dit voor iedereen die een beroep op haar doet, en wijkt dit ‘geenszins af van hetgeen geldt voor bijvoorbeeld het Meldpunt BG.’

Maar het is niet duidelijk hoe Hulst wil voorkomen dat haar werkzaamheden en ‘geanonimiseerde’ rapportages bij de BUN aangesloten boeddhistische plegers of hun omgeving waarschuwen, zodat pogingen van slachtoffers om deze plegers langs juridische of journalistieke weg aan te pakken, kunnen worden gefrustreerd. Ook deze vraag liet zij onbeantwoord.

About the author

Rob Hogendoorn

Rob Hogendoorn

Rob Hogendoorn (1964) is onderzoeksjournalist en wetenschapper. Hij richt zich onder meer op de receptie van boeddhisme, boeddhisme en wetenschap, en onderzoek naar meditatie.